Thai nhi 32 tuần: Bé “tè dầm”, thai-nhi-32-tuan-be-te-dam

Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.

Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.

Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào đời.